Çevre

Atık sudaki kontaminantların veya içme suyu saflığının analizi, iç hava kalitesinin ölçümü, doğal veya insan kaynaklı afetlere müdahale ya da ortaya çıkan kontaminantların saptanması olsun, karşılaştığınız zorlu görevler hiç bu denli büyük olmamıştı. Çevre analizleri öncesine göre daha güvenilir ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmeli ve daha yüksek kalitede sonuçlar vermelidir.

Hız, Doğruluk, Verimlilik…

Agilent, 40 yılı aşan deneyimi çevre analizi ve mevzuat uzmanlığı sunmaktadır. Eğer su, toprak, hava ve gıda maddelerindeki organik ve inorganik kimyasalların ölçümüyle ilgileniyorsanız, Agilent’ta ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel olarak tasarlanan doğru çözüm cihazlarını, aksesuarları, sarf malzemelerini ve hizmetleri bulabilirsiniz.

Hava Analizi

Hava İzleme

Sağlığı Korumak Amacıyla Toksik Hava Kontaminantlarının İzlenmesi

Etkili hava analizi pek çok uygulama ve ortamda önem arz eder. İster sera gazı izleme, ister binalarda, madenlerde ve diğer ortamlarda hava kaynağı kalitesinin sürdürülmesi için olsun, havadan taşınan kontaminantların tespit edilip ölçülmesi süregiden hayati ve zorlu bir görevdir.

Parçacık boyutu, kıtlık ve matris karmaşıklığının neden olduğu önemli izleme güçlüklerinin yanı sıra toksik hava kontaminantlarıyla ilişkili çok sayıda sağlık tehdidi bulunuyor. Daha da sıkılaşan mevzuatlarla birlikte analistlerin de giderek artan bir liste zararlı maddeyi tespit edebilmesi için hızlı ve kolay bir şekilde tekbiçimli numuneler toplayabilmesi ve çoklu test metotları uygulayabilmesi gerekiyor.

Agilent’ın yüksek kalitedeki GC/MSD ekipmanı (Markes Unity Termal Desorber’le birlikte 5977 MS portfolyolu 7890B GC) bunun gibi zorlu görevleri yerine getirmenizi sağlayan eksiksiz bir hava analizi çözümü sunuyor. Cihazlarımız, tamamlayıcı önceden yapılandırılmış analizörlerle birlikte laboratuvarınızın etkili hava numunelemesi, desorpsiyon, test ve veri analizini verimli bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olur.

Çevresel Maruziyet

Çevresedeki Kontaminant Maruziyetine Yönelik Çözümler

Her geçen gün bilim insanları çevresel matrislerde insan ve biyota üzerindeki etkilerine yönelik detaylı inceleme gerektiren yeni ve gelişmekte olan kontaminantlar tespit etmektedir. Kimyasal maruziyetin biyokimyasal ve fizyolojik etkisinin anlaşılması resmi mevzuat yetkililerinin, araştırmacıların ve üreticilerin hayvanları, gelişen larvaları veya hücreleri kimyasal kontaminant içeren su veya ekstraktlara maruz bırakıldığı in vitro araştırma yoluyla yeni geliştirilen kimyasalların ve yakın zamanda tespit edilmiş gelişmekte olan kimyasal kontaminantların potansiyel riski ve toksikliğini belirlemesini sağlar. Hücre metabolizması, morfolojisi veya mortalitesindeki değişiklikler daha derin inceleme gerektiren kemotoksik bir etkiye işaret eder.

Kimyasal maruziyete karşılık olarak düzenlenen yukarı ya da aşağı işlemlemenin tespiti metabolik yolaklar, gen ekspresyonu ve transkripsiyonu ve protein sentezi gibi fizyolojik işlemlerin araştırılmasını gerektirir. Tüm hücre ve doku ya da hücre içi mekanizmalar gibi diziler kullanılarak yapılan in vitro maruziyet araştırması, bilim insanlarının etkilenmiş süreçleri hızla saptayarak maruziyet risklerini sınıflandırmalarına olanak verir. Bu riskin anlaşılması ise düzenleyici kuruluşların çevrede izin verilen maksimum kimyasal salınım düzeylerinde ve sonraki varlıkta değişiklik yapmaya yönelik yeni izleme gereklilikleri geliştirerek veya mevcut izleme gerekliliklerini güncelleyerek halkı korumasını sağlar.

Agilent’ın in vitro canlı bilimi uygulamaları ve hedef dışı görüntüleme için geliştirdiği çözümler araştırmacılara biyokimyasal ve fizyolojik işlemlerin toksik madde etkisini karakterize etmede gerekli araçları sunmaktadır. Hücre metabolizması ve in vitro dizilerimiz araştormacıların potansiyel risk oluşturan kimyasalları hızla ve etkili bir biçimde tespit etmede ihtiyaç duyacakları araçları sağlamaktadır. Yüksek çözünürlüklü kütle spektrometresi çözümü portfolyomuz yeni kimyasal toksik maddeler, in situ bozunma ve transformasyon ürünleri ve biyokimyasal metabolitlerin tespitinde gereken seçimlilik ve hassasiyeti temin eder. Güçlü yazılımı kimyasal tespiti kolaylaştırır ve canlı içinde potansiyel metabolik transformasyona yönelik bir harita sunar.

Toprak, Çamur ve Tortu

Toprak kontaminantların analizi ve bunların insan sağlığı ve mahsul büyümesine etkilerinin belirlenmesi çevresel izlemenin son derece önemli alanlarıdır. Bunun yanı sıra, mevzuatlar giderek sıkılaşması ve test edilmesi gereken zararlı maddelerin listesinin kabarmasıyla çok düşük deteksiyon limitlerine sahip en doğru ve ve hassas toprak analizi çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Toprak izleme alanı polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar) da dahil eser seviyedeki toksik metallerin analizinden organik kontaminantların analizine kadar uzanabilir. Ayrıca petrolyum hidrokarbonlar ve pek çok pestisit ve herbisit çeşidi de test edilmelidir ve kullanılan metotların da mevzuata uygunluk garantisi için etkili, uygun maliyetli ve güçlü olması gerekmektedir. Agilent’ın laboratuvar ve saha ekipmanı yelpazesi en yüksek toprak analizi standartlarını temin eder. Eksiksiz portfolyomuzda numune hazırlığı, cihaz kolonları ve yazılım çözümlerinin yanı sıra pestisit, PAH, uçucu madde ve yarı uçucu madde analizine yönelik mobil cihazlar, ICP-MS, ICP-OES, MP-AES, GC/MS ve LC/MS analizörleri bulunmaktadır.

Su Analizi

Su kaynaklarının inorganik elemental kontaminasyonu endüstriyel, tarımsal ve evsel kaynakların yanı sıra doğal birikintiler sonucu da meydana gelebilir. İster şişelenmiş su, ister musluk suyu olsun yüksek düzeyde bir içme suyu kalitesi esastır. Atık su endüstrisi veya hatalı tasfiye uygulamaları sonucu ortaya çıkan kontaminantlar çevreye kolaylıkla zarar verebilir ve dolayısıyla çevreyi kirleten bu maddeler sürekli olarak izlenmelidir. Ancak sebep ne olursa olsun, kalite temini ve insan sağlağının korunması için içme suyu, atık su, yer üstü ve yer altı sularındaki kontaminant düzeylerinin doğru bir şekilde izlenmesi gerekmektedir.

Şu anda, su analizindeki en büyük zorluklardan biri değişen konsantrasyonlardaki çok sayıdaki numunede çoklu metallerin izlenmesidir. Agilent bu zorluğun üstesinden gelme hedefiyle geniş bir dinamik yelpazede ihtiyaç duyulan hassasiyeti sağlayıcı yüksek verimlilikteki cihaz portfolyosu için bir dizi ileri teknoloji uygulama geliştirmiştir. Su analizi çözümlerimiz çok düşük konsantrasyonlardaki su içinde, matris enterferansı varlığında bile kesin, yüksek iş hacimli eser seviyede metal analizi sağlar.

Ayrıntılı bilgi: http://www.chem.agilent.com/en-US/solutions/environmental/pages/default.aspx